Evaluatie financiële stelsel monumentenzorg (Erfgoed Telt!) beschikbaar.

Afgelopen jaar hebben het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen met de sector, het erfgoedbeleid herijkt. Doel van dit project ‘Erfgoed Telt!’ is een breed gedragen beleid dat de monumenten en historisch waardevolle gebieden sterk maakt voor de toekomst en dat gesteund wordt door een optimaal stelsel van financiering.

De conclusies van de evaluatie van het financiële stelsel zijn beschikbaar. Een positieve uitkomst is dat de basis van het financiële stelsel goed op orde is. Er is een integraal stelsel gebouwd waarmee belangrijke doelstellingen van de monumentenzorg, zoals het terugdringen van de restauratieachterstand en het in stand houden van monumenten worden behaald. “Subsidies, leningen en fiscale aftrek voor monumentenzorg bevorderen planmatig onderhoud en bieden voor meerdere jaren continuïteit en zekerheid. Leningen in de vorm van revolverende fondsen zijn daarbij een zeer doelmatige manier van financieren voor het Rijk. De totale investering die met lenen wordt bereikt is veel groter dan alleen de financiële bijdrage van de rijksoverheid”, aldus de onderzoekers. Op dit moment biedt het stelsel continuïteit. Dit moet ook in de toekomst gewaarborgd worden. Vanuit het Restauratiefonds wordt dit onderstreept. “Hiermee hebben eigenaren vroegtijdig zicht op de beschikbaarheid van middelen, dit komt de kwaliteit van plannen ten goede”, aldus onze collega Hans Jacobs, die zitting had in de Begeleidingscommissie voor de totstandkoming van de evaluatie.

Sinds het ontstaan in 1985 heeft het Restauratiefonds zich als financieel partner van het ministerie van OCW ingezet voor het in stand houden van monumenten in Nederland. Het Restauratiefonds heeft er substantieel aan bijgedragen dat veel erfgoed er weer prachtig bijstaat. Dat wil de organisatie blijven doen, ook bij nieuwe uitdagingen als herbestemming of verduurzaming van ons prachtige erfgoed.

Bekijk hier het rapport