Het Digitaal Monument

Op 15 januari 1998 werd in molen De Lelie in Rotterdam-Kralingen het eerste nummer van Molenwereld door de toenmalige minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat ingemalen.

Het vaktijdschrift De Molenaar had op 13 december 1996 besloten om met ingang van 1 januari 1998 te stoppen met het Molenkatern in De Molenaar. Reden hiervoor was het uiteengroeien van de mengvoederindustrie met de ambachtelijke molens. Voor Johan Bakker was dit het moment om onderzoek te doen naar een voortzetting van het Molenkatern in de vorm van een zelfstandig tijdschrift Molenwereld met als subtitel Tijdschrift over molens en hun navolgers. In de vergadering van 18 februari 1997 werd samen met Matthias Coops en Willem Roose de Stichting Molenwereld opgericht.

Doel van de Stichting Molenwereld was:

Het onderzoek
naar en het vastleggen van de geschiedenis, de constructie en werking van molens en de daaruit voortkomende industrieën en technieken, alsmede de ermee verweven sociale, maatschappelijke, taalkundige en culturele aspecten in de breedste zin des woords.

Het stimuleren
van het behoud van molens en hun cultuur in woord en geschrift.

De nieuwsvoorzieningen
over de huidige ontwikkelingen op molengebied in het algemeen en in betrekking tot de afzonderlijke molens.

Het publiceren
omtrent bovengenoemde doelstellingen via een of meer tijdschrift(en) boeken of anderszins.

Het doel is dankzij de inzet van Johan Bakker gerealiseerd en we kunnen als Stichtingsbestuur terug zien op 200 uitgaven van Molenwereld, waarvan zowel de presentatie als de inhoud van goede kwaliteit getuigde. De Stichting spreekt zijn dank uit aan de hoofdredacteur, Johan Bakker en aan de redacteur van de rubriek Molens actueel, Bart Mols. Maar ook aan de auteurs en fotografen en alle overige die bijdragen geleverd hebben aan Molenwereld.

Toen Johan Bakker op de vergadering van 22 april 2015 bekend maakte dat hij om gezondheidsredenen wilde stoppen met zijn werkzaamheden voor Molenwereld, rees voor ons de vraag hoe verder. De uitgave Molenwereld was op dat moment kostendekkend, maar er was geen ruimte om een betaalde kracht aan te nemen om de werkzaamheden van Johan Bakker voort te zetten. Pogingen om hiervoor een vrijwilliger te vinden strandden. Een blad als Molenwereld met 48 pagina’s eens per maand te publiceren is een dagtaak, en voortzetting in gedrukte vorm was een utopie. Stichting Molenwereld opheffen was geen optie, omdat wij de 200 uitgaven van Molenwereld ter beschikking van de molenliefhebber willen houden. In het najaar van 2015 is besloten dat de uitgaven digitaal ter beschikking komen op de website www.molenwereld.com